Regulamin

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem .

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

 1. użytkownik - osoba korzystająca z wortalu Kosmeter.pl. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 2. wortal Kosmeter.pl (lub wortal) – zbiór stron www w domenie o nazwie kosmeter.pl, składających się na wortal Kosmeter.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.kosmeter.pl/ , umożliwiający w szczególności publikację wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików, nowych tematów w celu między innymi ich udostępnienia innym użytkownikom, jak również komentowanie i umieszczenie własnych opinii i przemyśleń na temat umieszczonych wpisów.
 3. plik - zamieszczony na wortalu przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności wortalu.
 4. konto – założone przez użytkownika serwisu kosmeter.pl konto. Jest ono niezbędne do zgłaszania artykułów, nie anonimowych publikacji komentarzy oraz dostępu do większej gamy funkcjonalności wortalu.
 5. profil użytkownika – miejsce w wortalu Kosmeter.pl, zawierające informacje o użytkowniku, dobrowolnie podane przez użytkownika.

 

Zasady korzystania z wortalu kosmeter.pl

 1. Regulamin określa zasady korzystania z wortalu Kosmeter.pl umożliwiającego użytkownikom nieodpłatne umieszczanie m.in. określonych wpisów, wypowiedzi, komentarzy, opinii, tematów, jak również prawa i obowiązki użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności właściciela wortalu kosmeter.pl. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w tym kodeksu cywilnego.
 2. Otwieranie i korzystanie z funkcjonalności wortalu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Oznacza także, że użytkownik zapoznał się z jego treścią oraz obowiązkami i prawami, wynikającymi z postanowień Regulaminu.
 3. Wszelkie prawa do wortalu Kosmeter.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów zamówionych oraz odpowiednio oznaczonych) przysługują właścicielowi wortalu.
 4. Właścicielem wortalu jest firma Roll Media Monika Bułakowska z siedzibą w Olsztynie
 5. Logo i nazwa Kosmeter.pl są zastrzeżonymi znakami firmy Roll Media Monika Bułakowska
 6. Użytkownik w ramach korzystania z wortalu kosmeter.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami, ma prawo:
  1. przeglądać wortal Kosmeter.pl, w tym treści w nim umieszczone, zamieszczać posty, wpisy, komentarze, opinie, pliki, o ile są jego autorskim tworem bądź ma do nich prawa. Użytkownik publikując takie treści oświadcza, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań. Właściciel wortalu zastrzega sobie prawo do nakazania użytkownikowi przedstawienia dowodu na posiadanie praw do publikowanych przez użytkownika utworów. Brak odpowiednich uprawnień będzie równoznaczny z obciążeniem użytkownika zgodnie z przepisanie prawa autorskiego oraz prawa cywilnego.
  2. komentować umieszczone przez innych użytkowników treści, stosując się do dobrych obyczajów i zasad netykiety.
 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika w trakcie korzystania z wortalu Kosmeter.pl jest firma Roll Media Monika Bułakowska. Przetwarza ona dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Każdy użytkownik posiadający konto na wortalu kosmeter.pl ma prawo wglądu do własnych danych zawartych w profilu użytkownika, przetwarzanych przez właściciela wortalu, a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie konta użytkownika) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia konta użytkownika). Przetwarzanie danych w ramach wortalu kosmeter.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu określonych postów, wpisów, plików, komentarzy, opinii lub innych treści w wortalu Kosmeter.pl, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec właściciela wortalu z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych postów, plików, komentarzy lub innych treści w wortalu Kosmeter.pl użytkownik będzie zobowiązany na żądanie właściciela wortalu lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie
 3. Z tytułu korzystania z wortalu Kosmeter.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.
 4. Z wortalu Kosmeter.pl użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji i aktywacji konta lub bez dokonywania rejestracji i aktywacji, a także poprzez logowanie się za pomocą serwisu społecznościowego Facebook
 5. Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą jedynie przeglądać zasoby wortalu Kosmeter.pl lub korzystać z niego w inny sposób jako użytkownicy anonimowi (bez stałego, zarezerwowanego dla nich pseudonimu lub innego podobnego oznaczenia). Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą przeglądać zasoby serwisu lub w inny sposób korzystać z wortalu w tym zamieszczać posty, pliki, komentarze lub inne treści zgodnie z funkcjonalnością wortalu, jako użytkownicy posiadający stały, zarezerwowany dla nich pseudonim lub inne podobne oznaczenie. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi wortalu Kosmeter.pl są dobrowolne
 6. Po dokonaniu aktywacji konta, użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w wortalu Kosmeter.pl, poprzez złożenie dyspozycji usunięcia konta na adres kontakt@kosmeter.pl (wysłanie dyspozycji powinno nastąpić z adresu e-mail podanego przez użytkownika podczas rejestracji).
 7. Treści zamieszczane przez użytkownika stają się dostępne w wortalu od razu po ich umieszczeniu przez użytkownika. Właściciel wortalu kosmeter.pl zastrzega możliwość opóźnień.
 8. W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji i aktywowania konta, podany przy rejestracji lub później zmieniony adres poczty elektronicznej jest wykorzystywany przez właściciela wortalu wyłącznie do:
   1. przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,
   2. kontaktowania się administratora wortalu z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem Kosmeter.pl (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach, pytaniach innych użytkowników itp.).
   3. przesyłania użytkownikowi newslettera z aktualnościami publikowanymi na wortalu kosmeter.pl
 9. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Hasło to informacja poufna, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania z wortalu Kosmeter.pl z wykorzystaniem konta użytkownika.
 10. Każdy użytkownik wortalu Kosmeter.pl jest zobowiązany do korzystania z wortalu w sposób zgodny z Regulaminem, polskim prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i szeroko pojętymi zasadami "netykiety". Zakazane jest:
   1. podszywanie się pod inne osoby,
   2. naruszanie tajemnicy korespondencji,
   3. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
   4. inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych z których korzysta wortal Kosmeter.pl, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników
 11. Właściciel wortalu Kosmeter.pl dokłada wszelkich starań, by ten był       dostępny nieprzerwanie, a świadczone w jego ramach usługi były na możliwie najwyższym poziomie.
 12. Właściciel wortalu Kosmeter.pl nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy. Jeżeli taka przerwa będzie z góry przewidziana, właściciel wortalu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomi o tym użytkowników oraz zamieści na stronie głównej wortalu odpowiednią informację.
 13. Wszystkie materiały publikowane na wortalu Kosmeter.pl, jak również adresy IP z których przesłano pliki są rejestrowane przez właściciela wortalu.
 14. Wortal Kosmeter.pl korzysta z plików cookies, czyli informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika oraz innych technologii przechowywania danych. Są one odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP. Informacje te są wykorzystywane w celach statystycznych oraz przy realizacji usług reklamowych.
 15. Właściciel wortalu Kosmeter.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Powiadomienie o plikach cookie

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

-  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

-  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

-  określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

Redakcja zastrzega, iż nie ma obowiązku zwracania materiałów niezamówiony. Zastrzega sobie również prawo do przeredagowania, skracania treści niezamówionych materiałów prasowych.

 

Treści publikowane przez użytkowników (recenzje produktów), są traktowane jako własność portalu kosmeter.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materiałów nadesłanych przez użytkowników. Portal nie czerpie żadnych korzyści majątkowych z tytułu publikacji recenzji nadesłanej przez użytkownika.

Netykieta:

Komentarze, które:

- naruszają zasady współżycia społecznego, dotyczą przekonań religijnych, rasy, narodowości

- nakłaniają do agresji

- nakłaniają do popełnienia przestępstw

- są pomówieniami

- promują złe obyczaje (nakłaniają do spożywania alkoholu i innych używek)

- ujawniają dane osobowe bądź teleadresowe

- zawierają adresy bądź linki stron www naruszających prawo bądź dobre obyczaje

- spełniają przesłanki form reklamowych

- są spamem

- zawierają uwagi skierowane w kierunku redakcji i dziennikarzy ją tworzących

Będą usuwane, a ich użytkownicy zablokowani. Niestosowanie się użytkownika do zasad netykiety oraz regulaminu wortalu kosmeter.pl będzie równoznaczne ze zgłoszeniem go do działu abuse oraz odcięciem go od usługi internetowej.