Konkursy

Konkurs "Golden Rose"

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez wortal Kosmeter.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Golden Rose” (dalej „Konkurs”) jest właściciel wortalu Kosmeter.pl (dalej „Organizator”). Sponsorem nagród (dalej „Sponsor”) jest marka Golden Rose.
  2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).
  3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26 maja 2015 r., a kończy się dnia 1 czerwca 2015r. o godzinie 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
  4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tym podmiotem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§2 WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

  1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”), które:

§3 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Zadanie konkursowe:

a) Polub fanpage’e na facebooku: Kosmeter.pl i Golden Rose

b) Wyślij na adres kontakt@kosmeter.pl odpowiedź na pytanie: "Z czym kojarzy Ci się marka Golden Rose?"

c) W wiadomości napisz również jako kto (imię + nazwisko bądź pseudonim) lubisz fanpage’e obu firm

2. Nagrodami w konkursie są trzy zestawy odżywek do paznokci Golden Rose.

3. Nagrody zostaną przesłane przez Sponsora konkursu na jego koszt. Sponsor podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.

4. W Konkursie można otrzymać nagrodę wyłącznie raz.

5. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 zgłoszenie.

6. Poprzez przesłanie odpowiedzi na pytanie, uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację tekstu na stronach internetowych oraz na kontach social media organizatora a także sponsora nagordy.

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8.W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu, zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres kontakt@kosmeter.pl następujące informacje: a) imię i nazwisko, b) adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda, oraz c) numer telefonu komórkowego.

9. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust. 6 i 7 w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody.

§4 DANE OSOBOWE

  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, określone w § 3 ust. 5, będą przetwarzane przez Organizatora, będącego w rozumieniu prawa ich Administratorem, do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator ma prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu wyłącznie w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie, (V) wysyłania e-mailem informacji związanych z konkursem. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych i ich przetwarzanie zgodnie z przepisami, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, ale ich podanie jest niezbędne do wydania nagród.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy regulamin jest do wglądu na stronie www.kosmeter.pl
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego